VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou

WAKIVAKY j.s.a.,

sídlo: Kataríny Franklovej 5791/10, 902 01 Pezinok,

prevádzková adresa: Laca Novomeského 56, 902 01 Pezinok,

IČO: 52667383,

DIČ: 2121126040,

IČ DPH: SK2121126040,

zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, odd. Sja, vložka č. 96/B,

tel. č.: +421 915 603 591,

e-mail:  dominika@waki-vaky.com

(ďalej aj ako „predávajúci“) a kupujúcim.

 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.waki-vaky.odoo.com .

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako „kupujúci“).

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

 

 

II. Objednávka

1.      Kupujúci objednáva tovar na diaľku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.      Kupujúci je povinný pri každej objednávke uviesť svoje meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, počet kusov, zvolený spôsob platby a doručenia objednávky (na základe článku IV. ods. 6-8 týchto podmienok); fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba je povinná uviesť aj IČO, DIČ a IČ DPH.

Tieto údaje budú použité v súlade s ustanoveniami uvedenými na internetovej stránke predávajúceho v časti „GDPR“.

3.      Podmienkou platnosti objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.

Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke predávajúceho.

4.      Návrh zmluvy vzniká v okamihu odoslania objednávky kupujúcim.

Predávajúci preverí objednávku a v nej uvedené údaje a po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho ju prostredníctvom e-mailu potvrdí.

5.      Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Táto zmluva je pre obe zmluvné strany záväzná.

6.      V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar z akýchkoľvek závažných dôvodov, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola platba za objednávku zo strany kupujúceho zrealizovaná, predávajúci zašle túto platbu kupujúcemu naspäť na účet, z ktorého bola prijatá.

7.      Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatkov ešte pred jej vybavením a odoslaním, a to z akýchkoľvek dôvodov. V tom prípade je však povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky.

8.      V prípade stornovania objednávky po jej vybavení a odoslaní je kupujúci povinný prevziať zásielku spôsobom uvedeným v zmluve a následne zásielku doručiť späť na prevádzkovú adresu predávajúceho a oboznámiť ho s touto skutočnosťou. Kupujúci v tomto prípade hradí náklady spojené s vrátením zásielky.

 

 

III. Užívateľský účet

1.      Na internetovej stránke predávajúceho môže kupujúci na základe registrácie pristupovať do svojho užívateľského účtu.

2.      Pri registrácii užívateľského účtu je kupujúci povinný uviesť všetky zadávané údaje správne a pravdivo a v prípade zmeny ich aktualizovať.

3.      Prístup do užívateľského účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Povinnosťou užívateľa je tieto údaje nikomu neposkytovať a chrániť ich pred zneužitím. V prípade zneužitia týchto údajov nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

4.      Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä v prípade nutnej údržby softvéru predávajúceho.

 


IV. Cenové, dodacie a platobné podmienky

1.      Cena tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho. Uvedená cena už zahŕňa daň z pridanej hodnoty.

2.      Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci je oprávnený na zmenu cien v súvislosti so zmenami faktorov, ktoré na ňu majú vplyv.

3.      V prípade rozporu medzi cenou tovaru uvedenou na internetovej stránke predávajúceho a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho záväzná pre obe zmluvné strany.

4.      Zľavové kódy si kupujúci môže uplatniť pri vytváraní objednávky ešte pred jej odoslaním. Požiadavky na uplatnenie zľavových kódov po potvrdení objednávky nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

5.      Platná cena tovaru bude uvedená v potvrdení objednávky.

6.      Spôsob doručenia objednávky si kupujúci volí sám pri vytváraní objednávky, a to z uvedených možností:

-        osobný odber na prevádzkovej adrese predávajúceho (dátum a čas prevzatia objednávky je potrebné vopred oznámiť),

-        Slovenskou poštou (kupujúci má na výber spôsob doručenia Balík na adresu, Balík na poštu, Expres kuriér na adresu, Expres kuriér na poštu),

-        objednávku je možné doručiť Slovenskou poštou aj mimo Slovenskej republiky.

7.      Výška nákladov na doručenie objednávky bude kupujúcemu spolu s cenou tovaru uvedená pri odosielaní objednávky:

-        osobný odber – zadarmo,

-        v prípade objednávky nad 100,- € vrátane – zadarmo,

-        doručenie Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky – 4,20 €,

-        doručenie Slovenskou poštou mimo Slovenskej republiky – výška nákladov závisí od aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

8.      Spôsob platby objednávky si kupujúci taktiež volí sám pri vytváraní objednávky, a to z uvedených možností:

-        bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho (v tomto prípade však spracovanie platby môže trvať 2-3 pracovné dni, čím sa predlžuje doba potvrdenia a vybavenia objednávky podľa článku II. ods. 4 týchto podmienok),

-        online platbou prostredníctvom platobnej karty VISA, Diners Club, Maestro alebo MasterCard (v tomto prípade bude platba spracovaná okamžite).

9.      Faktúra bude kupujúcemu vystavená a odoslaná bezprostredne po vybavení a odoslaní objednávky, a to v elektronickej podobe na e-mail uvedený v objednávke.

V prípade, že má kupujúci zriadený užívateľský účet na internetovej stránke predávajúceho, faktúru je možné stiahnuť v elektronickej podobe aj v tomto účte.

10.  Predávajúci odošle objednávku zvoleným spôsobom doručenia v priebehu 3-5 pracovných dní po prijatí platby na bankový účet, najneskôr však do 10 pracovných dní.

 

 

V. Doručenie a prebranie tovaru

1.      Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar spôsobom dohodnutým v zmluve.

2.      Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

Ak došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, kupujúci nie je povinný si zásielku od prepravcu prebrať. Je však povinný oboznámiť predávajúceho s touto skutočnosťou a dohodnúť sa na ďalšom postupe vybavenia tejto situácie.

V prípade, že je tovar vo vnútri zásielky poškodený, kupujúci je povinný predávajúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti a je oprávnený uplatniť reklamáciu postupom uvedeným v článku VI. ods. 6 týchto podmienok.

 

 

VI. Zodpovednosť za vady, záruka

1.      Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá v požadovanej kvalite, množstve a bez akýchkoľvek vád.

2.      Predávajúci zodpovedá za vady tovaru do momentu jeho prevzatia kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

3.      Záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť od momentu prevzatia tovaru kupujúcim.

4.      Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru ešte pred jeho doručením.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením zo strany kupujúceho, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

5.      Po zistení výrobných, alebo tzv. skrytých vád na tovare je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu spôsobom uvedeným v nasledujúcom bode týchto podmienok bezodkladne, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

6.      Postup uplatnenia reklamácie:

1)      kupujúci oznámi predávajúcemu skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre uplatnenie reklamácie, a to výberom z nasledujúcich spôsobov:

-        zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho s priloženými fotografiami viditeľného poškodenia tovaru,

-        zaslaním reklamačného protokolu (Príloha č. 1) v listinnej alebo elektronickej podobe na prevádzkovú alebo e-mailovú adresu predávajúceho,

2)      kupujúci v oznámení uvedie najmä popis vady tovaru, svoje identifikačné údaje vrátane e-mailu, na ktorý má záujem dostať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie,

3)      kupujúci k oznámeniu priloží faktúru alebo iný doklad o kúpe tovaru, inak predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať,

4)      predávajúci následne v čo najkratšom období oznámi kupujúcemu možný spôsob vybavenia reklamácie, a to jedným z týchto spôsobov:

-         výmenou reklamovaného výrobku za nový (rovnaký) kus,

-         odstránením vady na výrobku,

-         vrátením peňazí,

-         výmenou reklamovaného výrobku za nový (iný) kus na základe dohody (v prípade rozdielnej ceny reklamovaného a nového výrobku je potrebné dohodnúť sa na spôsobe vysporiadania rozdielu).

11.  Reklamačné konanie začína dňom prijatia správy o reklamácii u predávajúceho.

Predávajúci je povinný zabezpečiť vybavenie reklamácie do 30 kalendárnych dní od začatia reklamačného konania.

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.      Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2.      Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 


V Pezinku dňa 18. 11. 2021