INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako WAKIVAKY j. s. a v systéme interneto vého obchodovania („eshop“) a v internom obchodnom systéme spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“).

AKO WAKIVAKY ZÍSKAVA OSOBNÉ ÚDAJE

WAKIVAKY získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmlúv;

 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky a pod.)

WAKIVAKY získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz sa pritom kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA

WAKIVAKY spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:

 • Plnenie zmluvy
  WAKIVAKY spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie zmluvy. WAKIVAKY poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie. WAKIVAKY uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

 • Plnenie zákonnej povinnosti
  WAKIVAKY môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. WAKIVAKY môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. WAKIVAKY uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 • Súhlas udelený dotknutou osobou
  WAKIVAKY spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

WAKIVAKY uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

WAKIVAKY môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby., tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti WAKIVAKY sú napríklad osoby, ktoré zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. externé advokátske kancelárie alebo spolupracujúci právnici, spoločnosti poskytujúce IT služby, spoločnosti poskytujúce účtovné a daňové služby a taktiež obchodní zástupcovia. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre WAKIVAKY výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a WAKIVAKY v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

WAKIVAKY neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ.

Zoznam sprostredkovateľov:

Účtovníci - PFCEU s. r. o., Kataríny Franklovej 5791/10, 902 01 Pezinok, IČO: 36282600

Programatori - IMPLEMENTO s. r. o., Panská 14/236 811 01 Bratislava, IČO: 48061506

 

AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od spoločnosti WAKIVAKY potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);

 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré WAKIVAKY spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); WAKIVAKY je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;

 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré WAKIVAKY spracúva („právo na opravu“);

 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich WAKIVAKY získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a WAKIVAKY nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak WAKIVAKY spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);

 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že WAKIVAKY o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);

 • získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla spoločnosti WAKIVAKY v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);

 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);

 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti WAKIVAKY, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); Spoločnosť WAKIVAKY nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti WAKIVAKY s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

AKO MÔŽU DOTKNUTÉ OSOBY UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb WAKIVAKY stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré WAKIVAKY spracúva. WAKIVAKY zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. WAKIVAKY je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na adrese sídla konkrétnej spoločnosti WAKIVAKY - Radničné námestie 45/3, 902 01 Pezinok

 • doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla konkrétnej spoločnosti WAKIVAKY;

 • e-mailom na adresu spoločnosti WAKIVAKY -  dominika@waki-vaky.com